Trích Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre

Trích Điều lệ

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN- BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH BẾN TRE

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bảo- vệ quyền trẻ em là một tổ chức xã Hội từ thiện, đoàn kết tập hợp các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học và các tầng lớp nhân dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bảo vệ quyền lợi trẻ em, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận.

Hội là tổ chức thành viên của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Tên Hội: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre.

Tên giao dịch quốc tế: Bentre Association for Victims of Agent Orange/dioxin - Protection of Childrend's Rights

*Tôn chỉ, mục đích:

        Hội tự nguyện thành lập, nhằm tập hợp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và công dân tâm huyết, tự nguyện hoạt động, đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em Việt Nam.

 Vận động xã hội giúp đỡ đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ em dễ bị tổn thương được hưởng các quyền cơ bản. 

*Địa vị pháp lý

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

        Hoạt động theo qui định của pháp luật và điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

* Trụ sở làm việc:

Văn phòng tại số: 27-29 Lê Lợi, phường I, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Số điện thoại: 075 383 9072           Số Fax:

Email: vavabentre@yahoo.com

Website: Vavabentre.org.vn

Số tài khoản ngân hàng: 116000025770- tại ngân hàng Vietttinbank chi nhánh Bến Tre.

* Phạm vi hoạt động: Tỉnh Bến Tre

* Lĩnh vực hoạt động:

- Chăm sóc giúp đỡ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người dễ bị tổn thương, trẻ em mồ côi khuyết tật, trẻ em nghèo.

- Hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo quy định của luật pháp và công ước quốc tế về quyền trẻ em Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt.

* Tổ chức Hội:

Hội có tổ chức 3 cấp, xã , huyện, tỉnh.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp huyện là thành viên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre.

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu (5 năm tổ chức Đại hội một lần).

Ấp có tổ chức Chi hội, toàn tỉnh có 20 444 hội viên.

Toàn tỉnh hiện có: 164/164 Hội cấp xã, phường thị trấn.

9/9 Huyện, thành phố có tổ chức hội.

* Quyền hạn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em đã qua 2 kỳ đại hội.

Khóa 1. Nhiệm kỳ 2006-2011

Khóa 2. Nhiệm kỳ 2012-2017

Ban Chấp hành có 33 ủy viên gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên.

* Chức năng nhiệm vụ của Hội

- Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

- Đại diện cho hội viên, cho nạn nhân chất độc da cam, cho trẻ em trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, của nạn nhân chất độc da cam, của  trẻ em phù hợp tôn chỉ, mục đích của Hội.

- Vận động, các dự án vì phát triển cộng đồng trong và ngoài nước chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em dễ bị tổn thương, trẻ em nghèo.

- Tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật.

Tổ chức dạy nghề cho thanh thiếu niên nghèo, khuyết tật, tổ chức mái ấm nuôi dưỡng nạn nhân thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi.

-Vận động xã hội: trợ giúp học bổng học sinh nghèo, mồ côi khuyết tật vượt khó, hỗ trợ vốn cho gia đình nạn nhân chất độc da cam sinh kế, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc hóa học.

- Tư vấn về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, tham gia khuyến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo qui định của pháp luật.

- Được gây quỹ Hội từ cơ sở Hội phí của Hội viên, từ các hoạt động có thu để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật